Een UBO: wat en waarom

Een UBO is de uiteindelijke begunstigde (of Ultimate Beneficial Owner) van een onderneming.

De uiteindelijke begunstigde (UBO) is (i) elke natuurlijke persoon die de onderneming controleert en/of voor wiens rekening een verrichting wordt uitgevoerd. Het omvat minstens elke natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie van meer dan 25 % van de aandelen aanhoudt; of (ii) indien geen enkele natuurlijke persoon onder punt (i) als UBO kan worden geïdentificeerd, de natuurlijke persoon of personen die de leidinggevende functie uitoefent of uitoefenen.

Op het Payconiq Handelaarscontract moeten - in het kader van dewet tot voorkoming van het witwassen van geld, financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten(of kortwegantiwitwaswetgeving)- alle personen die in één van of beide bovenstaande categorieën vallen, worden geïdentificeerd. Dit wil zeggen dat voor elk van de personen de volledige gegevens, inclusief kopie van het identiteitsbewijs, moeten worden opgegeven.

Voor meer informatie over wie precies als UBO is/moet worden aangeduid binnen uw vennootschap, vzw, stichting kunt u terecht in de UBO handleiding op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Other FAQs